<-- -->
PL| ENG|

FAQ

Jesteś tutaj: RENEX EEC
>
1. Gdzie organizowane są szkolenia?
Szkolenia otwarte, ogólnodostępne organizowane są w siedzibie Renex we Włocławku. Jest jednak możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta dla zorganizowanej grupy pracowników minimalnej wielkości 10 osób. 

2. Kto może wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Renex EEC? 
Szkolenia dedykowane są pracownikom produkcji, kontroli jakości oraz serwisów elektroniki. Jednakże może w nich uczestniczyć każda zainteresowana osoba, zarówno właściciel przedsiębiorstwa jak i delegowany przez niego pracownik. 

3. Jakie korzyści wynikają z udziału w szkoleniach IPC?
 • Uczestnicy pozyskają najnowszą wiedzę na temat obowiązujących międzynarodowych standardów
 • Otrzymają podręcznik z materiałem dydaktycznym
 • Uzyskają imienny, międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia IPC Certified IPC Specialist
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN
4. Jak długo jest ważny Międzynarodowy Certyfikat IPC? 
Wszystkie certyfikaty wydawane przez IPC są ważne przez okres dwóch lat. 5. 

5. Czy w Renex można nabyć międzynarodowe normy IPC?
Tak - jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem Materiałów IPC. Oferowane normy dostępne są w kilku wersjach językowych m.in.: polskim, angielskim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim. Zakup podręczników w RENEX wiąże się ze znacznie niższymi kosztami i krótszym czasem oczekiwania w stosunku do ich zakupu w siedzibie IPC w USA. 

6. Kto może korzystać z oferty szkoleń zarejestrowanych w BUR?
Baza jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi będzie możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo.

7. Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia zarejestrowane w BUR?
 • Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. 
 • Dystrybucja środków odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 
 • Będą one funkcjonować we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.  
 • Aby skorzystać z dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych należy zgłosić się do Operatora w swoim województwie (zazwyczaj są to Agencje Rozwoju Regionalnego). 
 • Finansowaniem usług rozwojowych zajmować się będą Operatorzy - wskazani przez Urzędy Marszałkowskie. 
 • Operator odpowiedzialny jest za przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom, a potem za jego rozliczenie.  
 • System dystrybucji tych środków może się różnić na poziomie poszczególnych województw (refundacja usług, bon szkoleniowy, system kont przedpłaconych). 

8. Kto może ubiegać się o środki z KFS?
 • O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 • Nie ma natomiast znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. 
 • W przypadku mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające 9 osób i mniej) ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca ze środków własnych pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

9. Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?
 • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. 
 • Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. (Powiatowy Urząd Pracy ogłasza na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego) 
 • Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi. 
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa na dofinansowanie ze środków KFS. (W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.)
 • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Wnioski pracodawców rozpatrywane są zgodnie z regulaminem określonym przez Powiatowy Urząd Pracy
 • Pracodawcy otrzymują pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w formie dotacji.
 • Rozliczenie całej umowy między Powiatowym Urzędem Pracy, a pracodawcą dokonuje się po zakończeniu jej realizacji dokumentami określonymi w ww. umowie. Rozliczając otrzymane środki i nie mogąc udokumentować ukończenia kształcenia przez pracownika (bądź pracodawcę, jeśli to on korzystał z kształcenia), pracodawca jest obowiązany do zwrotu odpowiedniej części środków jako niewykorzystanych.