<-- -->
PL| ENG|

Możliwości dofinansowań do szkoleń IPC w roku 2019

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W ROKU 2019

Informujemy, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia techniczne, realizowane przez RENEX EEC dla pracowników firm mikro, małych, średnich i dużych.

Poziom dofinansowania wynosi 80% (pomoc de mini mis), pozostałe 20% firma wnosi w gotówce z wyjątkiem firm mikro, którym przysługuje 100% dofinansowania. 

Priorytety KFS na 2019 rok to:
  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W roku 2019 każda firma zatrudniająca pracowników na dowolną umowę o pracę, będzie mogła skorzystać z tej formy dofinansowania. 

Złożone wnioski rozpatrywane są zazwyczaj w okresie 30 dni od daty ich złożenia, natomiast szkolenia mogą być realizowane przez cały 2019 rok, zgodnie z Państwa preferencjami terminowymi.
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Miło nam poinformować, iż Firma Renex EEC uzyskała certyfikację ISO 9001:2015 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP. W związku z tym pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Baza Usług Rozwojowych przedstawia bardzo szeroki zakres usług – w tym szkolenia techniczne realizowane przez RENEX EEC. Projekt skierowany jest  do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji a także nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami (z wyjątkiem województwa pomorskiego i mazowieckiego).

Poziom dofinansowania, w zależności od województwa i wielkości firmy waha się w przedziale od 50% do 80%.

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem dla przedsiębiorców przygotowanym przez PARP, link.


Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków, przygotowanie wniosku, szkolenie oraz rozliczenie dofinansowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Magdalena Goszczyńska
T: 609 210 551 
E: magda@ipctraining.pl

Lub

Izabela Małas
T: 885 111 070
E: izabela.malas@ipctraining.pl


Powrót do listy artykułów