<-- -->
PL| ENG|

Możliwość dofinansowania szkoleń IPC w roku 2017

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W ROKU 2017

CZYM JEST KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI ?

W bieżącym roku przyjęto następujące priorytety wydatkowania puli środków KFS:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/#
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zapewniamy pomoc przy redagowaniu wniosków

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ ?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W RAMACH KFS MOŻLIWE JEST SFINANSOWANIE:

- Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

UWAGA 1 ! Z UWAGI NA OGRANICZONE ŚRODKI NIEKTÓRE PUP STOSUJĄ LIMITY KWOTOWE PRZYZNAWANYCH DOFINANSOWAŃ.

UWAGA 2 ! PRZY WYLICZANIU WKŁADU WŁASNEGO PRACODAWCY: uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

CZY OTRZYMAM DOFINANSOWANIE?

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.

Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.

CO MUSZĘ ZROBIĆ? CO MUSZĘ ZROBIĆ PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA?

- Określić potrzeby szkoleniowe Pracowników

- Wybrać firmę szkoleniową, szkolenia, wartość szkoleń

- Prawidłowo uzupełnić wniosek, z pomocą pracowników firmy RENEX, (zwracając uwagę na uzasadnienie)

- Czas na rozpatrzenie wniosku przez PUP - to 30 dnI

- Firma podpisuje umowę z urzędem pracy oraz swoimi pracownikami

- Firma podpisuje umowę z firmą szkoleniową

- Przekazuje umowę do urzędu

- Otrzymuje dofinansowanie na wskazany numer konta

- Opłaca wystawioną przez firmę szkoleniową fakturę

- Rozlicza się z Urzędem na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty

DZIAŁANIA KROK PO KROKU - W CZYM MOŻEMY POMÓC...

LP

DZIAŁANIA

FIRMA

RENEX EEC

POWIATOWY URZĄD PRACY

1

Dedykowanie Pracowników do szkolenia

2

Wybór szkoleń i podpisanie umowy z RENEX EEC w zakresie pomocy przy opracowaniu wniosku

TAK

doradztwo

NIE

3

Uzupełnienie wniosku

TAK

doradztwo

NIE

4

Złożenie wniosku

NIE

NIE

TAK

5

Decyzja

NIE

NIE

TAK

6

Podpisanie umowy z Urzędem

TAK

NIE

TAK

7

Podpisanie umowy z RENEX EEC w zakresie realizacji szkoleń

TAK

TAK

NIE

8

Przelanie środków na konto firmy

NIE

NIE

TAK

9

Realizacja szkolenia

NIE

TAK

NIE

10

Wystawienie faktury

NIE

TAK

NIE

11

Opłacenie faktury

TAK

NIE

NIE

12

Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury)

TAK

NIE

NIE

Powrót do listy artykułów